Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 96052-2015 z dnia 2015-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
Termin składania ofert: 2015-05-12


Pruchnik: Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
Numer ogłoszenia: 78839 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96052 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo - Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237348,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 225530,91
  • Oferta z najniższą ceną: 225530,91 / Oferta z najwyższą ceną: 439066,91
  • Waluta: PLN.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.05.2015 13:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.05.2015 13:39