Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VI/35/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 537 000 zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 510 000 zł
 • darowizna dla SP w Jodłowce na zajęcia pozalekcyjne  5 000 zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat  10 000 zł
 • środki na dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Pruchniku od Gminy Roźwienica  6 000 zł
 • zwrot zasiłków nienależnie pobranych  6 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączeniu decyzja nr DUSKŻiZK-WPJST.864.266.2015

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 197 000 zł, w tym:

 • remont drogi ul. Zamkowa 696 000 zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 270 000 zł
 • pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 100 000 zł
 • budowa szatni w Rozborzu Długim  50 000 zł
 • budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym  30 000 zł
 • rozbudowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku  20 000 zł
 • zajęcia pozalekcyjne w SP w Jodłówce  5 000 zł
 • zakup paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne do ŚDS w Pruchniku  6 000 zł
 • utwardzenie placu wokół remizy w Jodłówce Parcelacji  20 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 140 000 zł, w tym:

 • zakup gruntów pod drogi 120 000 zł
 • remonty dróg gminnych  20 000 zł
 • Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę - 520 000 zł, z tego:
  • nadwyżkę z lat ubiegłych  44 568 zł
  • wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 475 432 zł.
  • Przychody w całości przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 520 000 zł.
 2. Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 520 000 zł tj.:
  • nadwyżkę z lat ubiegłych 44 568 zł
  • wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 475 432zł

§ 5.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 520 000 zł.

Po dokonanych zmianach ustala się nadwyżkę w kwocie 236 355,52 zł, która w całości zostanie przezna-czona na spłatę rat pożyczki, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 171 355,52 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:39