"TRACI MOC" Opłata targowa

Na podstawie Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku  dnia 27.10.2015 r. z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA Nr VI/37/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenia MF z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. 2014 poz. 718.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2.

 1. Dzienna stawka opłaty targowej na Targowisku stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi:
  • za sprzedaż z kosza, z ręki 1 zł
  • za sprzedaż w stałych stoiskach zadaszonych do 16 m2 7 zł
  • za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stoiskami do 16 m2 7 zł,
  • powiększona o 1 zł za każdy dodatkowy 1 m2
  • za sprzedaż z samochodu 10 zł.
 2. Dzienna stawka opłaty targowej poza Targowiskiem stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi 80 zł za sprzedaż z kosza, z ręki, z samochodu oraz za stanowisko do 20 m2 włącznie, powiększona o 4 zł za każdy dodatkowy 1 m2.
 3. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 3.

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. Inkasentem jest Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa podlega uiszczaniu do rąk inkasenta za otrzymaniem blankietu opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 267/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z 12 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Opłata targowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż