Przyjęcie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr VI/38/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przyjmuje się program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik w formie załącznika Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Pruchnika, w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik, w formie załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miejską w Pruchniku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż