Okresowe stypendia sportowe.

UCHWAŁA Nr VI/39/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
okresowych stypendiów sportowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Gmina Pruchnik funduje okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe.
 2. Zasady przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2.

 1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
  a) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski lub
  b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
  c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
  d) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 3 krajów.
 3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

§ 3.

 1.   Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, którego jest on członkiem.
 2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia(kserokopie).
 3. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Stypendia przyznaje się uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku.
 2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.
 3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: członkowie Komisji Społecznej, wskazany przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego zajmujący się sprawami sportu, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku,
 4. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest przewodniczący wybrany spośród członków.

§ 5.

 1. Stypendium przyznaje się na okres 5 miesięcy. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań oraz planem startów stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.
 2. Wysokość stypendium wynosi od 100zł do 500zł miesięcznie i jest wypłacane przez Burmistrza Pruchnika w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca lub jednorazowo.
 3. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.

§ 6.

 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do końca lutego i niezwłocznie przedkłada Radzie Miejskiej opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom; wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania.
 3. Rada Miejska określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
 4. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie stypendiów najpóźniej do 31 marca.
 5. Rada przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 7.

Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy Pruchnik.

§ 8.

 1. Rada Miejska pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli:
  1. zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
  2. zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
  3. zawodnik zaprzestał startów lub treningów,
  4. zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
  5. zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
 2. Rada Miejska może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie prawa do stypendium następuje od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Okresowe stypendia sportowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż