Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik ...

UCHWAŁA Nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości: 

  1. 12 zł za godzinę za udział w działaniach ratowniczych;
  2. 6 zł za godzinę za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 180/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż