Zarządzenie Nr 27/2015
Burmistrza Pruchnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik
z dnia 09.04.2015

w sprawie: przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania
i alarmowania.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96) oraz Zarządzenia Nr 24/2015 Starosty Jarosławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowania na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN” zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W dniu 14 kwietnia 2015 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania nt. „Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności przez elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w warunkach wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny na obszarze województwa” z udziałem formacji obrony cywilnej włączonych do systemu i centrów zarządzania kryzysowego, zwany dalej „treningiem”.
 2. Trening będzie elementem wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pk. „EDEN”.
 3. Plan przebiegu treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 4. W trakcie treningu przyjmuje się następujące cele szkoleniowe:
  1. doskonalenie obsad osobowych formacji SWA w zakresie pozyskiwania i opracowywania informacji o sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz wypracowania wniosków i propozycji do decyzji Szefa Obrony Cywilnej odnośnie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych;
  2. praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy;
  3. doskonalenie współdziałania elementów SWA z lokalnymi środkami przekazu informacji (strona internetowa gminy Pruchnik) w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach kryzysowych;
  4. doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej SWA w zakresie obsługi: przyrządów wykrywania skażeń promieniotwórczych i chemicznych, środków łączności oraz urządzeń alarmowych;
  5. doskonalenie obiegu informacji o zagrożeniach w powiatowym SWA, przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania Starosty;
  6. upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej;
  7. doskonalenie obsad osobowych struktur organizacyjnych SWA szczebla powiatowego w zakresie procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg NATO - wskiej normy ATP -45(D)

§ 2.

 1. Na czas trwania treningu rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na obszarze gminy Pruchnik.
 2. Do udziału w treningu powołuję 50 % obsad stanów osobowych formacji obrony cywilnej (dwa), (dwz), (dral).
 3. Do udziału w treningu włączam Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 4. Celem szkoleniowym obsad będzie zapoznanie się ze specyfiką niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu w kopalniach w Jodłówce i Hawłowicach.
 5. Miejscem pracy ćwiczących jest GCZK UM Pruchnik pok. Nr 34.

§ 3.

W ramach treningu w dniu 14 kwietnia 2015 r. powołuję:

 1. 50% obsad stanów osobowych drużyny wykrywania i alarmowania (dwa), drużyny alarmowania (dral), drużyny wykrywania zagrożeń (dwz);
 2. 50 % obsad osobowych punktów alarmowania sołectw: Hawłowice, Jodłówka, Jodłówka-Parcelacja, Kramarzówka, Pruchnik I, Pruchnik II, Pruchnik III, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna.

§ 4.

 1. W ramach treningu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. od 1400 – 1415 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy Pruchnik.
 2. W trakcie fizycznego włączania systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
  1. 1400 sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”,
  2. 1415 sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”
   Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
 3. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów zostaną wykorzystane:
  • syreny uruchamiane ręcznie na punktach alarmowych w sołectwach (remizy OSP).

§ 5.

W treningu obowiązują ogólnopolskie powszechnie obowiązujące sygnały alarmowe.

§ 6.

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniami i przeprowadzeniem treningu powierzam pracownikowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego tut. urzędu Panu Piotrowi Draganowi, który w zakresie swej właściwości zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom treningu.

§ 7.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik prześle do dnia 14 maja 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu sprawozdanie z przebiegu treningu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik
Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.04.2015 21:49
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:09