Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.

UCHWAŁA Nr VII/45/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2014 r.
  4. Informacją o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

- udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2015 06:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż