Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr VII/48/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 54 521,21 zł w tym:

 • odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 5 000,00 zł
 • sprzedaż gruntów 20 000,00 zł
 • podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł
 • zwrot kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Świebodnej dwóch uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kańczuga 3 600,00 zł
 • darowizna z Nadleśnictwa Kańczuga dla SP w Pruchniku nr 2 500,00 zł
 • dotacja od konserwatora zabytków 20 000,00 zł
 • dotacja celowa na POKL 421,21 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwieksza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 54 521,21 zł w tym:

 • realizacja projektu POKL „ Czas na aktywność w Gminie Pruchnik” 8 380,44 zł
 • bieżące funkcjonowanie SP Nr 2 w Pruchniku 500 ,00 zł
 • prace inwentaryzacyjne i projektowe dla zamku w Pruchniku 40 000,00 zł
 • wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Hawłowicach 4 000,00 zł
 • odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 1 640,77 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2015 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż