Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162004-2015 z dnia 2015-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik

Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Kursy zawodowe: 1a) Kucharz - kelner- barman - liczba uczestników - 1 1b) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - liczba uczestników - 3 Miejsce kursów: Gmina Pruchnik - dopuszcza się...
Termin składania ofert: 2015-07-10


Pruchnik: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 107645 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162004 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, Rynek 1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236116, faks 16 6236125.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. Kursy zawodowe: 1a) Kucharz - kelner- barman - liczba uczestników - 1 1b) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - liczba uczestników - 3 Miejsce kursów: Gmina Pruchnik - dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik. Ilość uczestników: 4 Ilość godzin: kursy od 1a do 1b- 100 godzin dydaktycznych (w tym 20 godzin teoretycznych i 80 godzin praktycznych), Termin realizacji: do 31 sierpnia 2015 r. Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów. -W trakcie wszystkich kursów (pkt.1) wykonawca zapewni uczestnikom ciepły posiłek (obiad: I i II danie kompot/napój deser) serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w poszczególnych kursach (badania sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid)). 3.2. Warsztaty kompetencji społecznych Miejsce szkolenia : Gmina Pruchnik Ilość uczestników: 4 Ilość godzin: 40 godzin lekcyjnych (8 h x 5 dni) Termin realizacji: do 31 sierpnia 2015 r. Celem treningu jest poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznej. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych Uczestników projektu, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. -W trakcie warsztatów ( pkt.2) wykonawca zapewni uczestnikom ciepły posiłek (obiad: I i II danie kompot/napój deser) serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) 3.3. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe ( warsztaty wyjazdowe) Miejsce szkolenia: na wyjeździe Ilość uczestników - 4 Ilość godzin: 32 godziny lekcyjne (3 dni) Termin realizacji: do 31 sierpnia 2015r. Instrument ten obejmuje: naukę funkcjonowania w grupie, a także odpowiedzialności za grupę. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy ma na celu przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Szczegółowy opis warsztatów wyjazdowych: a) Miejsce realizacji wyjazdu: w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno-wypoczynkowym w pobliżu szlaków turystycznych w odległości od 80 do 120 km od Pruchnika; w budynkustacjonarnym; stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania, bądź nie dalej niż 100 m od niego; pokoje 2,3,4 osobowe oraz z możliwością dostawek, z łazienkami; łazienki znajdują się w budynku zakwaterowania bez ograniczeń w korzystaniu z ciepłej i zimnej wody; wyżywienie - wykonawca zapewni uczestnikom pełne wyżywienie tj. śniadanie obiad ( I i II danie kompot/napój deser kolacja serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) z tym że, w pierwszym dniu bez śniadania a w trzecim dniu bez kolacji, w terenie prowiant suchy oraz serwis kawowy podczas zajęć grupy; sale do zajęć grupowych oraz pokoje do zajęć indywidualnych; sale do zajęć dla dzieci (w czasie niepogody); dostęp do sprzętu koniecznego do prowadzenia zajęć: nagłośnienie, rzutnik, zestaw DVD, flipchart z papierem i zestawem pisaków, projektor multimedialny; w Ośrodku lub poza terenem Ośrodka (dojście 15 minut)- plac zabaw dla dzieci zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownica/; opieka medyczna /pielęgniarka, lekarz na telefon/; b) transport z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca wypoczynku i z miejsca wypoczynku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego /koszt transportu pokrywa Wykonawca Środek transportu musi być dostosowany do przewozu wycieczek na dalekich trasach. Autokar, autobus itp. winien być sprawny technicznie, kierowca winien posiadać łączność telefoniczną z organizatorem wypoczynku. c) Wymagania podczas prowadzenia warsztatów wyjazdowych: ubezpieczenie uczestników warsztatów i ich dzieci; opłata klimatyczna; transport(dowóz, powrót z wycieczki); zapewnienie kadry pracowników prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi / na 10 dzieci 1 opiekun/ Ilość dzieci do 14 lat - 4 dzieci - liczba dzieci może ulec zmianie; zapewnienie wszystkim uczestnikom 2 wyjść w celu podniesienia kompetencji społecznych - nauka zachowań i trening zachowań w miejscach publicznych; zabezpieczenie opieki medycznej; Zamawiający dopuszcza w każdym ze szkoleń , warsztatów i poradnictwa (w pkt. 3.1, 3.2, 3.3) do zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie do 25% w przypadku wystąpienia siły wyższej której nie można było przewidzieć np. choroby, śmierci, podjęcia pracy przez uczestnika itp. W takim przypadku zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanej części zamówienia tj. faktycznej ilości przeszkolonych uczestników..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy pt Czas na aktywność w Gminie Pruchnik organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EDU PROGRES Paweł Graboń, ul. Jarosławska 51 Widna Góra, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14 666,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14 500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 13 683,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37 207,00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.07.2015 19:27
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.07.2015 19:27