Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VIII/53/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885).

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 397 900 zł w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa przewiązki do Sali gimnastycznej w Pruchniku”

150 000 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

107 900 zł

- środki z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Pruchnik nr 1

140 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Pruchnik o kwotę: 923 791 zł w tym:

- wydatki na zadanie pn. „Budowa przewiązki do Sali gimnastycznej w Pruchniku”

260 000 zł

- wydatki na zadanie pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku:
 przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

220 000 zł

- wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Hawłowicach”

300 000 zł

- wydatki bieżące na funkcjonowanie szkoły muzycznej w Pruchniku

64 291 zł

- zakup pomp głębinowych

17 000 zł

- zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków

12 500 zł

- bieżące funkcjonowanie sieci wodociągowej

50 000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 686 000 zł w tym:

- wydatki na opracowanie dokumentacji na kanalizację

300 000 zł

- zakup środka transportowego do obsługi sieci wodociągowej

21 000 zł

- wydatki na odwiercenie i obudowę studni w Rzeplinie

50 000 zł

- wydatki na projekt rozbudowy SUW Hawłowice

15 000 zł

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Pruchnik nr 1

300 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Udziela się dotacje z budżetu gminy na:

  • zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Pruchnik nr 1 w kwocie 440 000zł,
  • zakup lekkiego samochodu strażackiego dla Jodłówki-Parcelacji w kwocie 75 000zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

  1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 354 891zł, z tego wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2pkt 6 ustawy w kwocie 354 891 zł.
  2. Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 874 891zł tj.
    • nadwyżkę z lat ubiegłych 44 568 zł
    • wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 830 323 zł.

Przychody przeznacza się:

  • w kwocie 118 535,48zł, na pokrycie deficytu budżetu
  • w kwocie 756 355,52 zł na spłatę pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 691 355,52 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 236 355,52 zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu w kwocie 118 535,48 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z wolnych środków w kwocie 118 535,48zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:35