Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 167994-2015 z dnia 2015-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
Termin składania ofert: 2015-07-22


Pruchnik: Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690
Numer ogłoszenia: 113027 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167994 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Ogólno - Budowlane BRUKARSTWO Bogdan Babiś, Roźwienica 174, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315001,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 331117,87

Oferta z najniższą ceną: 302932,76 / Oferta z najwyższą ceną: 413576,68

Waluta: PLN.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.07.2015 09:18
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.07.2015 09:18