OSP JP/2/2015                                                                        Pruchnik 30-07-2015

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce Parcelacji informuje, że postępowanie przetargowe

 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji

 zostało rozstrzygnięte

 Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

PW BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 149 950,00 zł brutto, najdłuższy termin płatności 70 dni. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 03-08-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 98%

b)termin płatności faktury 2%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PW BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

149 950,00

 149 950,00

a) P1= ------ *98= 98

 149 950,00

 

b)

 70-30

P2 = ----- x 2 = 2

 70-30

 

100

 

 

 Poza wyżej wymienią ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.

 Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Jodłówka Parcelacja

Marian Romanik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.07.2015 13:31
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.07.2015 13:31