Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 165048-2015 z dnia 2015-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla 117 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek...
Termin składania ofert: 2015-07-13


Pruchnik: Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 200114 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165048 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych. 3.Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych. Zestawienie punktów odbioru wyszczególniono w załączniku nr 5 - Lista obiektów objętych postępowaniem. 4.Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 118 punktów poboru energii. 5.Usługi dystrybucji są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Dystrybucja SA Oddział z siedzibą w Zamościu 22-400 Zamość ul Koźmiana 1. 6.Umowy na świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej są zawarte przez Zamawiającego na czas nieokreślony. 7.Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 8.Szacunkowa ilość dostarczanej energii ( /- 10%) w okresie dostawy wynosi 2 039 117,82 kWh, w tym: -energia elektryczna całodobowa w grupie B 11, 162 890,00-kWh -energia rozliczana całodobowo w grupie B 21, 540 586,00- kWh -energia rozliczana całodobowo w grupie C11, 1 183 025,82- kWh, -energia rozliczana całodobowo w grupie C21, 152 474,00- kWh, -energia rozliczana całodobowo w grupie G11, 142,00- kWh. 9.Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy [kWh] wskazano w Załączniku nr 1 do siwz natomiast szacunkowe na 23 m-ce kształtuje się w wysokości 2 039 117,82 kWh. 10.Specyfikację zużycia energii określono w Załączniku nr 5 do siwz, kolumna 13 11.Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 797,5 Kw . 12.Ewentualna zmiana wzrost lub spadek planowanego zużycia nie będzie skutkował dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 13.Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określane są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD. 14.Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 5 do siwz (Specyfikacja zużycia energii). Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 15.Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013r poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 16.Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną -118. 17.Termin płatności faktur wynosi minimum 14 dni .do max 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. 18.Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Zamościu ul Koźmiana 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 556064,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 529151,08

Oferta z najniższą ceną: 529151,08 / Oferta z najwyższą ceną: 611735,35

Waluta: PLN.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.08.2015 19:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2015 19:07