Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166572-2015 z dnia 2015-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
3. Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu wody surowej wraz z podłączeniem do eksploatacji wykonanych studni S6 i S7 w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano wykonawczy pt. Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w...
Termin składania ofert: 2015-07-21


Pruchnik: Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik
Numer ogłoszenia: 117879 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166572 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu wody surowej wraz z podłączeniem do eksploatacji wykonanych studni S6 i S7 w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano wykonawczy pt. Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik oraz pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 768/2014 z dnia 30.12.2014. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Rurociągu wody surowej z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 11 o średnicy 90 mm - długości 132,48 m, oraz o średnicy 160 mm - długości 2067,68 m. 2) Prefabrykowanej obudowy wraz z uzbrojeniem i pompą do poboru wody 2 kpl. dla studni S6 i S7 wraz instalacją elektryczną policznikową przystosowaną do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz instalacją sterującą pracą pomp z możliwością zainstalowania sterowania radiowego pomiędzy studniami a SUW w Hawłowicach. Z uwagi na fakt, że budowa rurociągu przebiega przez działki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków należy również uwzględnić zalecenia zawarte w Decyzji znak UOZ-1.5152.331.2014 z dnia 8 października 2014r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.11.00-6, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8, 45.31.53.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WODO-GAZ Józef Słota, Ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 364908,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 365565,43

Oferta z najniższą ceną: 287048,33 / Oferta z najwyższą ceną: 429651,00

Waluta: PLN.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.08.2015 16:43
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.08.2015 16:43