Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166004-2015 z dnia 2015-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2014), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji z napędem 4x2 z blokadą mostu tylnego - w ilości 1 sztuka na miejsce wskazane przez Zamawiającego....
Termin składania ofert: 2015-07-13

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186420-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2013), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji z napędem 4x2 z blokadą mostu tylnego - w ilości 1 sztuka na miejsce wskazane przez Zamawiającego....
Termin składania ofert: 2015-07-30

Ogłoszenie nr 118871-2015 z dnia 2015-08-10 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Pruchnik
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2013r.), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji z napędem 4x2 z blokadą mostu tylnego - szt. 1 w miejsce wskazane przez...

 


Pruchnik: Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
Numer ogłoszenia: 118855 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186420 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Jodłówka Parcelacja, Jodłówka 358A, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 504171123, faks 16 6236125.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2013r.), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji z napędem 4x2 z blokadą mostu tylnego - szt. 1 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz - minimalne wymagania funkcjonalno - techniczne...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PW BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138888,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 149950,00

Oferta z najniższą ceną: 149950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149950,00

Waluta: PLN.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.08.2015 11:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:10.08.2015 11:30