Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 187390-2015 z dnia 2015-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi, w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w...
Termin składania ofert: 2015-08-07


Pruchnik: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Numer ogłoszenia: 121581 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187390 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi, w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765 Część II Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736, 881 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny oraz terminy są dla dwóch części jednakowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40606,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 49560,39

Oferta z najniższą ceną: 49560,39 / Oferta z najwyższą ceną: 82646,16

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736,881

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34184,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 41732,67

Oferta z najniższą ceną: 41732,67 / Oferta z najwyższą ceną: 80370,66

Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.08.2015 10:50
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.08.2015 10:50