Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 192062-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Zakres zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych (dofinansowywanych z OPS) w okresie jednego roku szkolnego dla 285 osób przez 185 dni. 2) Przygotowanie i wydanie posiłków dla dzieci...
Termin składania ofert: 2015-08-06


Pruchnik: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 127713 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192062 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych (dofinansowywanych z OPS) w okresie jednego roku szkolnego dla 285 osób przez 185 dni. 2) Przygotowanie i wydanie posiłków dla dzieci przedszkolnych (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku) w okresie jednego roku szkolnego dla 101 osób przez 211 dni i 25 osób przez 21 dni. Zamawiający zastrzega że liczba osób może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20% w przypadku wystąpienia siły wyższej której zamawiający nie mógł przewidzieć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. 3) Inne szczególne warunki Ze względu na specyfikę przygotowywania posiłków dla dzieci od 3-6 lat (żywienia zbiorowego) w tym przygotowywania posiłków wysokiej jakości, doboru smakowego, wyglądu estetycznego a przede wszystkim zachowania bezpieczeństwa przed zatruciem zbiorowym a tym samym zabezpieczenia przed zamknięciem stołówki Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 907, z póżn. zm.) żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, jednej osoby. 4) Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań (3.1,3.2 w rozdziale nr XV) wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym. 5) Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2015r poz 594) 6) Temperatura posiłku winna mieścić się w granicach 60-75 stopni Celsjusza. 7) Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj . Dz.U. z 2015r poz 594) 8) Wszystkie posiłki będą przygotowywane w pomieszczeniach kuchennych w budynku Gimnazjum w Pruchniku, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków z urządzeniami chłodniczymi, bez naczyń stołowych oraz wyparzaczy i termosów. Pomieszczenia kuchni zostaną użyczone odpłatnie, zobowiązuje się najemcę do przygotowywania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 9) Wykonawca zapewnia usługę cateringową w przypadku awarii urządzeń kuchennych uniemożliwiających przygotowanie posiłków lub innych zdarzeń losowych Zamawiający zastrzega, że ilości posiłków wskazane w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę posiłków w wielkościach podanych w formularzu ofertowym. Zakup ilości posiłków dokonywany w trakcie obowiązywania umowy może dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak łączna wartość zakupu posiłków nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonego zadania. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Otylya Catering Hubert Hołowaty Spółka Jawna, Wierzbna 1, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340808,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 366418,82

Oferta z najniższą ceną: 366418,82 / Oferta z najwyższą ceną: 469223,05

Waluta: PLN.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2015/2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.08.2015 09:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.08.2015 09:35