Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113315-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2014r.), średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruchnik I z napędem 4x4 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania...
Termin składania ofert: 2015-08-06


Pruchnik: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Pruchnik I
Numer ogłoszenia: 128855 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113315 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik 1, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 9, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Pruchnik I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2014r.), średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruchnik I z napędem 4x4 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz - minimalne wymagania funkcjonalno - techniczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 555555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 629640,00

Oferta z najniższą ceną: 629640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 629640,00

Waluta: PLN.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.09.2015 08:37
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.09.2015 08:37