Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121527-2015 z dnia 2015-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi, w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w...
Termin składania ofert: 2015-08-31


Pruchnik: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Numer ogłoszenia: 132293 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121527 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi, w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765 Część II Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736, 881 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny oraz terminy są dla dwóch części jednakowe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługowiec Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22008,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 28505,18

Oferta z najniższą ceną: 28505,18 / Oferta z najwyższą ceną: 36702,20

Waluta: PLN .


 

Część NR: 2

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736,881

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21718,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 26508,96

Oferta z najniższą ceną: 26508,96 / Oferta z najwyższą ceną: 36702,20

Waluta: PLN .

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.09.2015 18:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:10.09.2015 09:25