Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr IX/59/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 377 841,56
w tym;

 • dotacja na adaptację i utworzenie dziennego domu Seniora 239 000,00
 • środki na realizacje programu POKL „Czas na aktywność w Gminie Pruchnik” 50 239,56
 • pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Małej Odnowy Wsi dla miejscowości Świebodna 10 000,00
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych 6 000,00
 • sprzedaż drewna z lasu komunalnego 6 400,00
 • wykonanie usługi wyżywienia uczestników półkolonii 6 481,00
 • wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum 7 000,00
 • opłata targowa 10 000,00
 • pomoc finansowa od Powiatu Jarosławskiego na zakup samochodu 25 000,00
 • środki z WFOSIGW na usuwanie odpadów zawierających azbest 17 721,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 920 647,12
w tym;

 • bieżące funkcjonowanie SP nr 1 w Pruchniku 6 481,00
 • bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Pruchniku 7 000,00
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w Świebodnej 10 000,00
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych 6 000,00
 • wyposażenie świetlicy w Kramarzówce 6 400,00
 • adaptacja pomieszczeń i wyposażenie dziennego domu Seniora 318 762,00
 • wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkoły muzycznej 90 000,00
 • bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej 167 915,56
 • opracowanie dokumentacji na kanalizację 100 000,00
 • dotacja dla OSP nr 1 w Pruchniku na zakup samochodu 30 000,00
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodników 100 000,00
 • usuwanie odpadów zawierających azbest 20 849,00
 • opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy ul Wiejskiej 4 500,00
 • stypendia sportowe 2 500,00
 • realizacja projektu POKL 50 239,56

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 305 039,56
w tym:

 • zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik” 140 000,00
 • bieżące funkcjonowanie OPS w Pruchniku 37 800,00
 • pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników 100 000,00
 • remont dróg gminnych 4 500,00
 • pozostałe zdania w zakresie sportu 2 500,00
 • usługi remontowe w budynkach komunalnych 20 239,56

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 237 766,00
w tym:

 • zaciągniecie pożyczki na zadanie „ Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik” w kwocie 237 766,00

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 1 112 657,00 tj.

 • nadwyżka z lat ubiegłych 44 568,00
 • wolne środki, których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 830 323,00
 • pożyczka w WFOS i GW w kwocie 237 766,00

Przychody przeznacza się ;

 • w kwocie 356 301,48, na pokrycie deficytu budżetu gminy
 • w kwocie 756 355,52 na spłatę pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 691 355,52

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 237 766,00.
Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 356 301,48, źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z wolnych środków w kwocie 118 535,48 oraz długoterminowej pożyczki w kwocie 237 766,00.

§ 5.

Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 237 766,00
w tym na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 237 766,00.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż