Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr IX/60/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na 2016 rok na „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik- etap III” w kwocie 200 000,00zł netto.               

§ 2.

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2016 z dochodów własnych gminy tj. podatek rolny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż