Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 216846-2015 z dnia 2015-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych instrumentów muzycznych i wyposażenia odpowiadającym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych...
Termin składania ofert: 2015-08-31


Pruchnik: Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
Numer ogłoszenia: 242558 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216846 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych instrumentów muzycznych i wyposażenia odpowiadającym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku. Instrumenty muzyczne wraz z wyposażeniem winny być wolne od wad prawnych i fizycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, w tym: Część I obejmuje zakup i dostawę następujących instrumentów wraz z wyposażeniem: flet poprzeczny, saksofon, skrzypce, pianino mechaniczne, pianino cyfrowe, gitara, akordeon itp. - według załącznika nr 5a do SIWZ, Część II obejmuje zakup i dostawę pulpitów na nuty, ław do pianina itp. według załącznika nr 5b do SIWZ. Warunki, kryterium oceny są dla dwóch części jednakowe. Szczegółowy zakres dostawy określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 37.31.00.00-4, 37.32.10.00-4, 37.32.16.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: obejmuje zakup i dostawę następujących instrumentów wraz z wyposażeniem: flet poprzeczny, saksofon, skrzypce, pianino mechaniczne, pianino cyfrowe, gitara, akordeon itp.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus, ul. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90375,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110287,95
  • Oferta z najniższą ceną: 110287,95 / Oferta z najwyższą ceną: 112760,00
  • Waluta: PLN .


 

Część NR: 2  

Nazwa: obejmuje zakup i dostawę pulpitów na nuty, ław do pianina itp.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Anderski Roman Anderski, Ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4414,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4414,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5146,74
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.09.2015 14:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak