SIWZ załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5-  przedmiar/ kosztorys ofertowy w podziale na dwie części

Załącznik nr 6- STWiORB

Załącznik nr 7-  PT – rzuty dróg szt 2

zostały spakowane  w RAR i umieszczone poniżej w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.09.2015 13:34
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.09.2015 13:34