Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik

 

SIWZ załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2a i 2b;

oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

                               2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

                               według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 wykaz głównych usług

Załącznik nr 5 wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – Wzór sprawozdania półrocznego,

Załącznik nr 9- Trasa przejazdu pojazdu

Załącznik nr 10- Wzór zobowiązania do oddania zasobów potencjału podmiotu trzeciego,

Załącznik nr 11 – Wykaz osób oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik nr 12 Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudniania

zostały spakowane w  ZIP

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.09.2015 12:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.09.2015 12:06