Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.

UCHWAŁA Nr IX/64/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (tj. DZ. U z 2013. 594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. 885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z WFOŚIGW w Rzeszowie na kwotę 237 766zł, (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych)na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na realizację zadania pn. „Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik”.

§ 2.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2016 - 2018 roku ze środków własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny In blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż