IZ 271/18/2015                                                                                                                             Pruchnik  2015-09-28

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy: postepowania nr IZ 271/18/2015

pn

Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku  

                 Ogłoszonego w BZP  Numer ogłoszenia: 250940 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r  

poz. 907 z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

SIWZ –formularz ofertowy zał nr 1 do siwz pkt 3

Jest

  1. Wykonamy przedmiot zamówienia do 30-09-2015r

Otrzymuje brzmienie

3. Wykonamy przedmiot zamówienia do ……………………...

w tym:    

Element  1 Budowa przewiązki (łącznika) roboty budowlane, w tym:

a)            roboty ziemne       do dnia ………………..

b)            fundamenty           do dnia ………………..

c)            ściany nad ziemią z wykończeniem do dnia ………………

d)            konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu do dnia …………….

e)            stolarka okienna i drzwiowa do dnia …………….

 Element  2,3….-7  określonych w §1 ust1 umowy do dnia  ………………

 Pozostałe punkty pozostają bez zmian

 Poniżej  w załacznikach dodano  zmodyfikowany formularz ofertowy zał nr 1 do siwz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zm SIWZ nr 1 Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.09.2015 09:38
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:28.09.2015 09:38