Pruchnik 2005-10-02

 

 

 IZ 271/18/2015

 

                                    Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postepowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 Załączniki

- pytania i odpowiedzi

- zestawienie stolarki i ślusarki

- rzut piwnicy

- rzut parteru 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 1 Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.10.2015 12:15
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:02.10.2015 12:15