IZ 271/17/2015                                                                           Pruchnik 29-10-2015

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 530 000,00 zł brutto, oraz wysokość kary umownej 200,00 zł. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-11-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium wysokość kary umownej – 5%

Ocena

Łączna punktacja

C K

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

530 000,00

 

           530 000,00

a) C= ------- *95= 95

            530 000,00

 

               200

b) K = -------- x 5 =5

               200

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium wysokość kary umownej – 5%

Ocena

Łączna punktacja

C K

1

P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

Wykonawca wykluczony, Oferta odrzucona

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę, odrzucono jedną ofertę.

 

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła


 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2015 09:26
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.10.2015 09:32