Zarządzenie Nr 72/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.09.2015

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 955 153,00 zł w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 869 473,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację świadczeń rodzinnych: 848 000,00 zł
  b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 6 810,00 zł
  c) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu   14 663,00 zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 57 680,00zł, przeznaczeniem na dofinansowanie:
  a) wypłat zasiłków okresowych: 19 800,00 zł
  b) wypłat zasiłków stałych: 18 600,00 zł
  c) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8 500,00 zł
  d) zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 10 780,00zł
 • dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia: 28 000,00zł.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 152,196,194,193.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 955 153,00zł w tym:

 • realizacje świadczeń rodzinnych 848 000,00zł
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 15 310,00zł
 • wypłatę zasiłków okresowych 19 800,00zł
 • wypłatę zasiłków stałych 18 600,00zł
 • przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 14 663,00zł
 • remont drogi poscaleniowej 28 000,00zł
 • wypłata wyprawki szkolnej 10 780,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 114 850,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 76 918,89zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 21 września 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.09.2015 21:35
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:18