Zarządzenie Nr 69/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 03.09.2015

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 750,00zł w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 750,00z z przeznaczeniem na:
    - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 1 230,00 zł
    - realizacja zadania zleconego – przeprowadzanie referendum 14 520,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 100,00zł w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł w związku z koniecznością zakończenia rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR 161, 159 oraz pisma o nr DPR3101-39/15.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 41 198,14zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2 317,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w placówkach oświatowych na kwotę 40 315,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 3 września 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.09.2015 20:47
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:16