"UCHYLONA" Opłata targowa.

Uchylona Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z 27 października 2015 r.

 

UCHWAŁA Nr X/68/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 w związku z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz obwieszczenia MF z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 735),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik
 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2. 

 1. Dzienna stawka opłaty targowej:
  • na Targowisku stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi:
   • za sprzedaż z kosza, z ręki 1 zł,
   • za sprzedaż w stałych stoiskach zadaszonych do 16 m2 7 zł,
   • za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stoiskami do 16 m2 7zł,
    powiększona o 1 zł za każdy dodatkowy 1 m2,
   • za sprzedaż z samochodu 10 zł.
  • poza Targowiskiem stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi 80 zł za sprzedaż z kosza, z ręki, z samochodu oraz za stanowisko do 20 m2 włącznie, powiększona o 4 zł za każdy dodatkowy 1 m2.
 2. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 3. 

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. Inkasentem jest Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 4. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa podlega uiszczaniu do rąk inkasenta za otrzymaniem blankietu opłaty targowej.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Opłata targowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż