Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik na rok 2016.

UCHWAŁA Nr X/71/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 649 zł,
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 082 zł,
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 298 zł,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 449 zł,
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 298 zł,
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:
  • mniejszej niż 22 miejsca - 1 300 zł,
  • równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 914 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 83/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik na rok 2016.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:37