Określenie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

UCHWAŁA Nr X/73/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Pruchnik:

  1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
  2. Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
  3. wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,
  4. Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach o lasach, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz Uchwała Nr 86/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:39