Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2016 r.

UCHWAŁA Nr X/74/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2016 r.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz.886),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożoną przez Urząd Miejski w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1m³ wody, ścieków dowożonych, ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, opłatę stałą, miesięczną oraz normę zużycia wody i ścieków na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych w następujących wysokościach:

 1. grupa taryfowa I - odbiorcy bytowi:
  a) cena wody brutto – 3,00 zł
  b) cena ścieków brutto – 3,50 zł
  c) opłata stała miesięczna brutto – 2,00 zł
 2. grupa taryfowa II - pozostali odbiorcy:
  a) cena wody brutto – 3,00 zł
  b) cena ścieków brutto – 3,50 zł
  c) opłata stała miesięczna brutto – 6,00 zł
 3. ścieki dowożone – cena brutto – 6,00 zł
 4. norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniu ryczałtowym za odprowadzane ścieki wynosi 3m³/mc.

§ 2.

Kalkulacja cen za 1m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłaty stałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż