Przystąpienie do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0 000 do km 7 254” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr X/76/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: przystąpienia do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0 000 do km 7 254” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 216, ust. 2, pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu partnerskiego z Powiatem Jarosławskim do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa w km 0 000 do 7 254” planowanego do realizacji w roku 2016 współfinansowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

§ 2.

  1. Na realizację powyższego zadania postanawia się udzielić w 2016 r. z budżetu Gminy Pruchnik pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
  2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), nie więcej jednak niż 25 % ogólnych kosztów zadania.
  3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie partnerskiej.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia do projektu z Powiatem Jarosławskim do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0 000 do km 7 254” .

§ 4.

  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2015 r. zobowiązania finansowego przez Burmistrza Pruchnika w kwocie 1 500 000 zł.
  2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, tj. z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0 000 do km 7 254” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż