przejęcia w zarzadzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce oraz nadanie mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Jodłówce.

UCHWAŁA Nr X/80/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: przejęcia w zarzadzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce oraz nadanie mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Jodłówce.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 13, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515/, art 1 i 2, art.2 ust.1, art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce prawa własności nieruchomości obejmujących działki:

  • numer 2371 o powierzchni 1,0849 ha objętej KW PR1J/00063764/6,
  • numer 2372 o powierzchni 0,2375 ha objętej KW PR1J/00063764/6,
  • numer 2416/1 o powierzchni 0,4481 ha objętej KW PR1J/00072942/4,

położonych w obrębie Jodłówka, na których znajduje się cmentarz rzymsko – katolicki, zwany dalej „cmentarzem”.

§ 2.

Przejęty cmentarz otrzymuje status Cmentarza Komunalnego Gminy Pruchnik oraz będzie nosił nazwę ,,Cmentarz Komunalny w Jodłówce”.

§ 3.

Burmistrz Pruchnika dokona zawiadomienia w dzienniku lokalnym o sposobie i terminie zgłaszania roszczeń dotyczących prawa do miejsc pochówku, stanu nagrobków itp.

§ 4.

Przejęcie zarządu cmentarzem dokona Burmistrz Pruchnika na podstawie inwentaryzacji składników cmentarnych i dokumentacji parafialnej dotyczącej cmentarza po upływie terminu, o którym mowa w §3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przejęcia w zarzadzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce oraz nadanie mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż