Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu

UCHWAŁA Nr X/81/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stwierdza się wybór Pana Mariana Romanika na ławnika Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2016-2019.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż