Zmiana uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI/84/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W § 1 Uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie podatku od nieruchomości dodaje się ustęp 10 w brzmieniu: „10. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego za każdy 1 m2 powierzchni gruntu - 3 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. Uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż