Nadanie Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XI/91/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: nadania Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Nadaje się Statut Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” w Pruchniku, ul. ks. Bronisława Markiewicza 26, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż