Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

UCHWAŁA Nr XI/92/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik:

 1. publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Pruchnik;
 2. niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Pruchnik.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pruchnik dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 2. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik;
 3. podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć jednostki wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, otrzymujące dotację z budżetu Gminy Pruchnik;
 4. wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Pruchnik osoby fizyczne lub prawne prowadzące na terenie Gminy Pruchnik jednostki określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 6. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 3.

1. Podstawą obliczania dotacji jest:

 1. w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust 2b ustawy – kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pruchnik, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pruchnik, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik;
 2. w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy – kwota równa 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik;
 3. w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy – kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik;
 4. w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy – kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminie Pruchnik;
 5. w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) – kwota równa 90% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Pruchnik wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik;
 6. w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy oraz w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pruchnik, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Pruchnik wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik
 7. w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację
w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 1-5 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 4.

 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza Pruchnika nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, podając w nim planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych.
 4. Podmiot dotowany składa w Urzędzie Miejskim w Pruchniku do 10 dnia każdego miesiąca roku,
 5. w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów.
 6. W informacji, o której mowa w ust. 4, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów, w tym niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).
 7. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w § 4 ust. 6 i przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że transza dotacji za grudzień, przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia.
 2. Dotację udzieloną szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego cofa się od dnia zaprzestania działalności, bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.
 3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się odpowiednio:
  • w szkołach – wg stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów,
  • w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nie funkcjonujących w miesiącach wakacyjnych – stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.
 4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji, Burmistrz Pruchnika dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

Rozdział 4.
Termin i sposób rozliczenia dotacji

§ 6.

 1. Organ prowadzący podmiot dotowany sporządza i przekazuje organowi dotującemu półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.
 2. Rozliczenie półroczne przekazywane jest w terminie do 15 lipca danego roku, a rozliczenie roczne w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja.
 3. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
 4. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 5. Organ prowadzący podmiot dotowany, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
 6. Każdy dokument księgowy potwierdzający poniesione wydatki powinien zawierać opis określający, w jakiej części wydatek został sfinansowany z udzielonej dotacji z budżetu Gminy Pruchnik.
 7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pruchnik, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 8. W rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 7.

 1. W podmiotach dotowanych Burmistrz Pruchnika może okresowo przeprowadzić kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.
 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Pruchnika, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Pruchnika zawiadamia organ prowadzący podmiot dotowany, co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
 4. Kontrola obejmuje:
  1. weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych o liczbie uczniów;
  2. weryfikację prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d ustawy i art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.
  3. badanie zgodności złożonego półrocznego/rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową podmiotu dotowanego.
 5. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą podmiotu dotowanego, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie podmiotu dotowanego.
 6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki
 7. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
 8. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.
 9. Kontrolujący mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, sporządzania kopii dokumentów jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
 10. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz od przedstawicieli podmiotu dotowanego w zakresie objętym kontrolą.
 11. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:
  • wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot;
  • wskazanie osób kontrolujących;
  • wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;
  • wskazanie zakresu tematycznego kontroli;
  • opis ustalonego stanu faktycznego;
  • wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;
  • zestawienie załączników do protokołu.
 12. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego.
 13. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi podmiotu dotowanego.
 14. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującym w ciągu 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu. W takim przypadku kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli. W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach. W takim przypadku protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
 15. Na podstawie protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz Pruchnika przekazuje w terminie 14 dni od dnia jego podpisania lub odmowy podpisania organowi prowadzącemu podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
 16. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania Burmistrzowi Pruchnika, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

§ 8.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 264/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż