Pruchnik, dnia 19-01-2016 r.

 

 IZ 271/2/2016

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA:

  1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaka ma być średnica rur drenarskich?
  2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Wykonawcy, który przedstawi wykonanie przebudowy stadionu, gdzie w ramach robót było wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1251 m2, wykonanie piłkochwytów, dostawa i montaż sprzętu sportowego oraz siedzisk sportowych na trybunę na kwotę 266 tyś zł brutto oraz osobnej roboty obejmującej wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1740 m2 na kwotę 312 670 zł brutto. Suma referencji wynosi ok. 580 tyś. zł brutto.

 

 

ODPOWIEDZI:

  1. Średnica rur drenarskich wynosi 125 mm.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na tak postawiony warunek jak w pytaniu nr 2 powyżej. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, określony w  SIWZ w Rozdziale V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty punkt 3 podpunkt 2 tj.: W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 ustawy): wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył,  co najmniej 1( jedną) robotę budowlaną  polegającą  na  budowie lub remoncie boiska sportowego,  o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 złotych brutto. Robota budowlana powinna obejmować wykonanie bieżni o nawierzchni  poliuretanowej minimum 1000m2.

 Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 2 do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.01.2016 15:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.01.2016 16:02