Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Świebodna, Rozbórz Okrągły

GK3140/35/2006

Pruchnik, 2006-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robota budowlana

Nazwa zamówienia:

 Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Świebodna, Rozbórz Okrągły

                           na terenie Gminy Pruchnik

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)    

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www. Pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

           Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

              Odbudowa  nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Świebodna,

                           Rozbórz Okrągły na terenie gminy Pruchnik

 

       Wykonanie:

       1/ Świebodna - Odbudowa  nawierzchni drogi od km  0+000 do km  0+ 500

       2/ Rozbórz Okrągły – Odbudowa nawierzchni drogi od km 0+000 do km 0+152

              Szczegółowy opis zamówienia określono w siwz- załącznik do ogłoszenia

       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45233142-6

Dodatkowe przedmioty

 Zamawiający przewiduje  wykonanie zamówień uzupełniających o których mowa

                           w art. 67 ust 1 pkt. 6 i7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ;

                      - rozpoczęcie : od podpisania umowy  do 7 dni.

                      - zakończenie : 17-11-2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

       Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 i 2 oraz nie podleganiu wykluczeniu

      z      postępowania na podst. art. 24 upzp  oraz  złożenie dokumentów wymienionych

       w pkt. VI siwz.

 Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

  wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 2006-09-14 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 2006-09-14 do godz. 10:05

                        

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów”

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Świebodna, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2006 12:45