Pruchnik, dnia 25-01-2016 r.

 

IZ 271/2/2016

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA:

 1. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w następującej kwestii: Jako profesjonalna firma, która od lat zajmuje się budowaniem obiektów sportowych i stadionów lekkoatletycznych zwracamy Zamawiającemu uwagę na opis  sposobu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wskazany w SIWZ przez Zamawiającego. Ze względu na zakres i specyfikę zadania proponujemy, by wymagania te zostały ponownie zweryfikowane i odpowiednio sformułowane by dać pewność Zamawiającemu, że potencjalny Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadania.

 2. Nawierzchnia Eltan N według nowej karty technicznej jest przepuszczalna dla wody natomiast nieprzepuszczalna dla wody jest ELTAN N/E. Zatem czy ELTAN N jest dopuszczona?

 3. Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej.

 4. W związku z wyjaśnieniami o zmianie technologii na wykonanie bieżni, prosimy o wyjaśnienie czy przez pojęcie asfaltobeton częściowo zamknięty należy rozumieć beton asfaltowy przeznaczony na warstwę wiążącą, natomiast przez pojęcie asfaltobeton zamknięty należy rozumieć beton asfaltowy przeznaczony na warstwę ścieralną? W aktualnie obowiązujących przepisach nie występują już terminy asfaltobeton częściowo otwarty  i asfaltobeton zamknięty.

 5. Czy dodatkowo nie powinno być ujęte skropienie emulsją w celu związania masy z kruszywem oraz skropienia pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego?

 6. SKAN pytania nr 6 do pobrania w załączeniu poniżej

 7. SKAN pytania nr 7 do pobrania w załączeniu poniżej

 8. Czy poz. 37 zmienionego dnia 21.01.2016 r.  załącznika nr 5 do siwz obejmuje malowanie linii na bieżni (tory bieżni).

 9. W jakim kolorze powinna być nakładka na krawężnik okalający bieżnię - dotyczy poz. 32 załącznika nr 5 do siwz – zmienionego.

 

 

ODPOWIEDZI:

 1. Zamawiający podtrzymuje zapis określony w SIWZ w Rozdziale V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty punkt 3 podpunkt 2 tj.: W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 ustawy): wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 ( jedną) robotę budowlaną  polegającą  na  budowie lub remoncie boiska sportowego, o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 złotych brutto. Robota budowlana powinna obejmować wykonanie bieżni o nawierzchni  poliuretanowej minimum 1000m2.

 2. Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, natryskowe w wersji nieprzepuszczalnej dla wody spełniające co najmniej wymagania określone w normie PN-EN 14877 lub wyższe. Wykonawca winien zastosować produkt posiadający stosowne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 (lub rekomendacje techniczne lub wyniki badań potwierdzające wymagane z normą parametry oferowanej nawierzchni).

 3. Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

 4. Przez pojęcie asfaltobeton częściowo zamknięty należy rozumieć beton asfaltowy przeznaczony na warstwę wiążącą, natomiast przez pojęcie asfaltobeton zamknięty należy rozumieć beton asfaltowy przeznaczony na warstwę ścieralną.

 5. Koszt skropienia emulsją należy ująć w poz. układania podbudowy tj. warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

 6. Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, natryskowe w wersji nieprzepuszczalnej dla wody spełniające co najmniej wymagania określone w normie PN-EN 14877 lub wyższe. Wykonawca winien zastosować produkt posiadający stosowne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 (lub rekomendacje techniczne lub wyniki badań potwierdzające wymagane z normą parametry oferowanej nawierzchni).

 7. Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, natryskowe w wersji nieprzepuszczalnej dla wody spełniające co najmniej wymagania określone w normie PN-EN 14877 lub wyższe. Wykonawca winien zastosować produkt posiadający stosowne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 (lub rekomendacje techniczne lub wyniki badań potwierdzające wymagane z normą parametry oferowanej nawierzchni).

 8. TAK.

 9. Białym.

 

 

 

 

Załączniki do zapytań i odpowiedzi nr 4:

 1. SKAN PYTANIA NR 6

 2. SKAN PYTANIA NR 7

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 4 do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.01.2016 11:28
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.01.2016 11:36