UCHWAŁA Nr XII/93/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy Pruchnik o kwotę 167 242,00 zł, w tym:

 • opłaty z najmu i dzierżawy 5 000,00
 • opłata rezerwacyjna na targowisku i pozostałe dochody 1 170,00
 • opłat grobowa 4 000,00
 • zwrot kosztów upomnienia 12 000,00
 • opłata targowa 22 000,00
 • środki subwencji ogólnej 37 407,00
 • wpłaty rodziców za wyżywienie 7 000,00
 • zwrot podatku VAT 64 865,00
 • odpłatność za pobór wody 13 800,00

§ 2.

Zmniejsz się dochody budżetu gminy o kwotę 139 089,00, w tym:

 • dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 61 604,00
 • dotacje rozwoje na podstawie złożonych wniosków o płatność 44 445,00
 • udział w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00
 • odsetki od nieterminowych wpłat 10 240,00
 • środki na wykonanie przyłącza wodociągowego 2 800,00
 • podatek od spadków i darowizn 2 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma MF NR ST3.4750.137.2015

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 757,00, w tym:

 • bieżące funkcjonowanie sieci wodociągowej 8 000,00
 • zakup urządzenia do pomiaru geodezyjnego 24 600,00
 • bieżące funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej 12 750,00
 • zakup artykułów żywnościowych 7 000,00
 • wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej 15 000,00
 • pielęgnacja lasów komunalnych 22 407,00

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 61 604,00, w tym:

 • remont dróg zniszczonych wskutek powodzi 61 604,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 24 325,86.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2015 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.12.2015 06:30