UCHWAŁA Nr XII/94/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym (Dz. U. 2015.1515),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na 2016 rok na „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Kramarzówka” w kwocie 98 400,00 zł.

§ 2.

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2016 z dochodów własnych gminy tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2015 06:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.12.2015 06:35