TRACI MOC - na podstawie Uchwały nr XIV/103/2016 z dnia 19.01.2016 r.

UCHWAŁA Nr XII/95/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym (Dz. U. 2015.1515),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2016-2017 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulic: Długiej i Przemyskiej” w kwocie 3 636 340,00 zł.

§ 2.

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2017 z dochodów własnych gminy tj. podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2015 06:40
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.02.2016 19:51