Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr XIII/97/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przewiązki (łącznika )pomiędzy gimnazjum a sala gimnastyczną w Pruchniku.

Zmiana polega na skreśleniu klasyfikacji ; 926 -92601 -6050, a wprowadzeniu nowej o brzmieniu;
801- Oświata i wychowanie 80110- Gimnazja 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż