"TRACI MOC" - Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015.

TRACI MOC - na podstawie Uchwały nr XIV/103/2016 z dnia 19.01.2016 r.

UCHWAŁA Nr XIII/98/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 2 613 450,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), na realizację zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce w ramach programu 6.4 Infrastruktura edukacyjna / 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, RPO WP na lata 2014-2020.

Zaciągniecie zobowiązania nastąpi w latach:

  • w 2016 – 98 400,00 zł
  • w 2017 – 1 601 608,00 zł
  • w 2018 – 913 442,00 zł

§ 2.

Spłata zobowiązań, o których mowa w §1 nastąpi w latach 2016-2018 z dochodów własnych gminy, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2015 06:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż