Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2019 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (016) 624 62 62
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego:

Punkt nr 1:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:

 • Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica,
  Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 3:

 • Urząd Gminy w Radymnie
  Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
  Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno
  Poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 12:00
  Wtorek: od godz. 8:00 do godz. 12:00
  Środa: od godz. 8:00 do godz. 12:00
 • Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  Czwartek: od godz. 8:00 do godz. 12:00
  Piątek: od godz. 8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2019 22:45